Våra andra gårdar

Ägarna till Klevs Gård äger och driver även gårdarna Hogsäm och Röe i Bro.

Röe Gård

Gårdens gamla huvudbyggnad är från 1700-talet, ladugården från 1862 och stallet från 1892.

Röe var 1594 säte för den danske fogden Söffren Christiernsson och tillhörde antagligen den danska kronan. Sedan blev den förenat med Åby och översten Johan Firichs. Han sålde 1660 egendomen till Margaretha Huitfeldt och Röe blev då en del i den större egendomen Åby säteri och en del i hennes stipendieinrättning. Fram till 1909 ägdes gården av Hvitfeldtska Stipendieinrättningen och arrenderades av ett olika personer; Christen Eriksson Bruun, löjtnant Claes Arrhén von Kapfelman, jägmästaren Jakob Arrhén, major Samuel Virgin, assesor Josef Hylander. År 1860 tillträdde Josefs son riksdagsman Anders P. Hylander gården och blev 1909 ägare till den vilket han var fram till 1943. Därefter ägde Johan och Gunhild Christensson Röe framtill 1975 då den  nuvarande familj Christensson kom till gården. Inger och Arne Christensson ägde Röe Gård mellan 1975 – 1990 och därefter övertog sönerna Håkan och Paul Christensson gården.
Läs mer om Röe Gård här.

Hogsäm

År 1917 köptes det så kallade Träsgärdet in till Hogsäm av August Magnusson som vid den tiden arrenderade Hogsäm av Kronan. Sedan 1918 friköptes Hogsäm från Kronan av Anders Magnusson (troligen son till August Magnusson). År 1923 såldes så Hogsäm till Sven och Teodora Mattsson från gården Ellene, där de bedrev verksamhet med kreatur, grönsaksodling mm. Dessa hade under några år arrenderat Finntorp men efter arrendets upphörande inköptes Hogsäm istället. År 1938 arrenderade sonen Allan Mattsson Hogsäm.

År 1943 köpte Allan Skälle Nordgård 1:3 av Viktor Hanssons och 1951 köpte han xx 1:5 det så kallade ”Tildas”. Manhusen till dessa två gårdar fungerar än idag som fritidshus på avstyckad tomt. Sven Mattson dog 1953 och i samband med arvsskiftet övertog sonen Allan ägandet av Hogsäm. De nu nämnda fastigheterna brukade Allan fram till och med 1958 då de utarrenderades under fem år till en familjen Andersson.

Den 14 mars 1964 övertogs ägandet av Inger och Arne Christensson, ägare av Klev, och 1965 köptes ytterligare en gård, Skälle 2:3 av Robert och Elvira Olsson, Säm. Hogsäm 1:6 blev efter alla tillköp den gällande fastighetsbeteckningen och 1991 övertog nuvarande ägare Håkan och Paul Christensson fastigheten.

Vid friköpandet 1917 behöll staten skogen norr om inägorna. Det förvaltades av Domänverket fram till 1992 då fastigheten (Hogsäm 1:2) såldes till Kjell Simonsson. År 2005 bildades Hogsäm-Anneröds naturreservat som berör båda fastigheterna.